Vara Zrika-All Puja Services

Pitr Dosh Shanti

Rs 71000 Rs 81000

Dus Mahavidya Puja

Rs 81000 Rs 91000

Vishnu Sahastranam

Rs 5100 Rs 7100

Shri Suktam puja

Rs 5100 Rs 7100